Dear all,

Nhằm mục đích quản lý, theo dõi thời gian làm việc của cán bộ nhân viên công ty tại văn phòng cũng như đảm bảo quyền lợi của các thành viên về việc tính công làm việc, thay mặt Ban Giám Đốc, bộ phận Nhân sự gửi thông báo tới toàn thể thành viên ” Quy định quản lý thời gian làm việc tại văn phòng”
 
Cụ thể:
1. Nội dung: (file đính kèm)
 
2. Đối tượng áp dụng: toàn bộ thành viên công ty CP đào tạo ASK, công ty cổ phần đầu tư ASK holding, các đơn vị, bộ phận trực thuộc ASK.
 
3. Hiệu lực: từ ngày 06/05/2019
 
Lưu ý: Tất cả các quy định/ trường hợp ngoại lệ về chấm công trước đây đều được bác bỏ.
CBNV công ty  đọc kỹ các nội dung và nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng,